Положение об очном отделении ГПОУ ОГТК

Polozhenie-ochnogo-otdeleniya