Положение о методическом совете ГПОУ ОГТК

Polozhenie-o-Metodicheskom-sovete-GPOU-OGTK-ot-16.08.2023-goda